POZOVITE NAS +381 63 297 237
KONTAKTIRAJTE NAS uprava@shop-park.rs
SR / EN

POLITIKA PRIVATNOSTIPrivredno društvo NIKSEN INVESTMENT DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, sa sedištem na adresi Savski nasip 7, Beograd-Novi Beograd, matični broj: 21216585 (u daljem tekstu: Društvo) čini maksimalne napore u cilju poštovanja relevantnih propisa o zaštiti podataka o ličnosti i omogućavanja ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju. Shodno pomenutom, ova Politika privatnosti sačinjena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), uključujući i podzakonske akte donete na osnovu ovog zakona (u daljem tekstu: Relevantni propisi). Ova Politika privatnosti daje generalni prikaz sistema obrade i zaštite podataka o ličnosti koju sprovodi Društvo. U skladu s tim, po potrebi, a posebno na Vaš zahtev, Društvo Vam može dostaviti i dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti.
Društvo zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmene relevantnih propisa i/ili načina obrade i mehanizama zaštite podataka o ličnosti od strane Društva, izmeni i dopuni ovu Politiku privatnosti.

Ovom Politikom privatnosti daju se informacije o:

1. NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
2. KATEGORIJAMA LICA KOJE SU OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHAMA
OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
3. LICIMA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI
4. KOLAČIĆIMA
5. PRENOSIMA PODATAKA O LIČNOSTI
6. MERAMA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
7. OSTVARIVANJU PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU
8. KONTAKT PODACIMA DRUŠTVA

1. NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo nastoji da podatke o ličnosti prikuplja neposredno od lica na koja se podaci o ličnosti odnose. To će po pravilu biti slučaj već prilikom uspostavljanja prvog kontakta i saradnje sa Vama. Međutim, u određenim slučajevima, neposredno prikupljanje podataka od lica na koje se podaci o ličnosti odnose nije moguće ili nije efikasno rešenje s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhe obrade podataka o ličnosti, te tako podaci mogu biti prikupljeni i upotrebom tehničkih sredstava, a izuzetno i posredstvom drugog lica. Nezavisno od načina prikupljanja podataka o ličnosti, Društvo je usmereno na uspostavljanje i primenu odgovarajućih mehanizama omogućavanja ostvarivanja prava lica regulisanih relevantnim propisima.
Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti Društvo se pridržava osnovnih načela obrade definisanih relevantnim propisima. U skladu s tim, Društvo nastoji da obrada Vaših podataka o ličnosti bude zakonita, poštena i transparentna, te da se ista sprovodi isključivo u obimu i meri koja je neophodna za ostvarenje izričito određenih i opravdanih svrha. Imajući u vidu okolnost da obrada podataka o ličnosti stvara niz obaveza za Društvo, Društvo ima interes da obrađuje minimum podataka o ličnosti neophodnih za ostvarivanje svrha obrade i to u rokovima koji su opravdani svrhom obrade. Nastojimo da Vaši podaci o ličnosti budu ažurirani i tačni i u vezi s tim pozivamo Vas da nam u navedenom pomognete tako što ćete ukazati na potrebu ispravke i dopune Vaših podataka. Društvo preduzima niz mera i ulaže značajna sredstva i resurse u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zaštite Vaših podataka o ličnosti.

2. KATEGORIJE LICA OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo obrađuje podatke o ličnosti svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica, kao i kandidata za zaposlenje, odnosno uspostavljanje poslovne saradnje sa Društvom, isključivo u svrhe i u obimu neophodnom za izvršenje pravnih obaveza Društva u oblasti rada, socijalnog osiguranja, socijalne zaštite i drugih pravnih obaveza Društva povodom zasnivanja radnog odnosa, odnosno uspostavljanja saradnje sa ovim licima, kao i radi zaključenja i izvršenja ugovora o radu, odnosno drugog odgovarajućeg ugovora zaključenog sa ovim licima.
Društvo obrađuje i podatke o ličnosti posetilaca shop parka koji je u vlasništvu Rukovaoca podataka i koji se nalazi u Gornjem Milanovcu, a posredstvom uvedenog sistema video nadzora koji je uspostavljen radi zaštite lica, imovine i imovinskih interesa Rukovaoca podataka i njegovih zakupaca, i posledično, zaštite poslovanja Rukovaoca podataka.
Društvo obrađuje i podatke o ličnosti korisnika Web stranice, a u svrhe omogućavanja efikasnijeg korišćenja Web stranice, unapređenja poslovanja i rada Društva i Web stranice.

3. LICA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI

Osnovna politika Društva s aspekta deljenja, odnosno razmene podataka o ličnosti je preduzimanje iste samo ukoliko je neophodna, uz poštovanje svih pravila i obaveza ustanovljenih relevantnim propisima povodom takvog prenosa.
S obzirom da savremeni uslovi poslovanja nalažu podelu poslova i specijalizaciju, Vaši podaci mogu biti dostavljeni subjektima koje Društvo angažuje za pružanje specijalizovanih usluga, a u meri u kojoj je ovakvo dostavljanje neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog sa ovim subjektima.
Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni i nadležnim organima u postupcima za ostvarivanje Vaših prava i/ili prava Društva, kao i radi izvršenja, nadzora nad izvršenjem i dokazivanja izvršenja Vaših i/ili obaveza Društva ustanovljenih na osnovu zakona ili ugovora.

4. KOLAČIĆI

Radi efikasnije i bolje upotrebe funkcija naše Web stranice, kao i radi unapređenja Web stranice i poslovanja Društva, Društvo koristi Kolačiće i to: kolačiće sesije i kolačiće treće strane. Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi putem Kolačića možete pogledati OVDE.

5. PRENOSI PODATAKA O LIČNOSTI

Obaveštavamo Vas da Društvo ne prenosi podatke o ličnosti izvan granica Republike Srbije, izuzev podataka prikupljenih putem Kolačića treće strane koji mogu biti čuvani na serverima van Republike Srbije.
Ukoliko se uzimajući u obzir prirodu, pravni osnov i svrhe obrade pojavi potreba za prenosom podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, u slučaju da date države i međunarodne organizacije ne obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima, Društvo će nastojati da obezbedi primenu odgovarajućih mera zaštite podataka o ličnosti.

6. MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo preduzima značajne korake u pravcu edukacije svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica o pitanjima od značaja za zaštitu podataka o ličnosti. Svi subjekti uključeni u obradu podataka o ličnosti obradu sprovode na osnovu ovlašćenja datog od Društva i to isključivo u obimu koji je neophodan za obavljanje poslova ili pružanje usluga Društvu. U skladu s pomenutim, u okviru Društva važi princip „minimalno potrebnih prava“ („need-to-know-basis“). Istovremeno, sva lica uključena u obradu obavezana su na čuvanje poverljivosti podataka u vezi sa obradom.
U cilju obezbeđenja poštovanja relevantnih propisa, Društvo je uspostavilo interne procedure koje se primenjuju na obradu podataka o ličnosti u okviru Društva.

Društvo preduzima primerene mere fizičke i tehničke zaštite podataka o ličnosti kojima se sprečava neovlašćeni pristup i obrada podataka o ličnosti, ali istovremeno štiti i integritet podataka o ličnosti. Primenjene mere zaštite podataka o ličnosti testiraju se od strane Društva, a radi procene potrebe unapređenja i izmene istih.

7. OSTVARIVANJE PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU

Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi u vezi s Web stranicom pogledajte OVDE.
Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi u vezi s video nadzorom u shop park-u u Gornjem Milanovcu pogledajte OVDE.
Internim procedurama u okviru Društva, kao i ugovorima koje je Društvo zaključilo sa drugim licima uspostavljeni su mehanizmi za omogućavanje ostvarivanja prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju. Ukoliko Društvo u datom slučaju nije ovlašćeno da postupi po Vašem zahtevu o navedenom će Vas blagovremeno obavestiti.

8. KONTAKTIRAJTE NAS

Za dodatna pitanja, a posebno radi podnošenja zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, možete na kontaktirati putem sledećih kontakt podataka:
NIKSEN INVESTMENT DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Savski nasip 7, Beograd-Novi Beograd
broj telefona: +38163297237
e-mail: uprava@shop-park.rs


OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI


Privredno društvo NIKSEN INVESTMENT DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, sa sedištem u ulici Savski nasip 7, Beograd – Novi Beograd, matični broj 21216585, koje zastupa Danijela Simončić Selaković, direktor  (u daljem tekstu: „Kompanija“ ili „Rukovalac podataka“), u cilju poštovanja relevantnih propisa Republike Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti i Vaših prava kao lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju ovim putem Vam dostavlja informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka.

I RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti je NIKSEN INVESTMENT DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, sa sedištem u ulici Savski nasip 7, Beograd – Novi Beograd, matični broj 21216585
e-mail: uprava@shop-park.rs
broj telefona: +38163297237
adresa za poštu: Savski nasip 7, Beograd – Novi Beograd
Ukoliko Rukovalac podataka obradu bude vršio preko drugog fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu: „Obrađivač“), obrada od strane takvog lica biće uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom.

II SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti obrađuje Vaše podatke o ličnosti radi postupanja po Vašim zahtevima dostavljenim preko naše Web stranice, uključujući i oglašavanje potrebe za angažovanjem novih lica i postupanja po Vašim prijavama za zapošljavanje u Kompaniji. Istovremeno, Rukovalac podataka o ličnosti upotrebljava Kolačiće i to:
Kolačiće sesije – trajne i privremene kolačiće koji omogućavaju beleženje Vaših aktivnosti na Web stranici, a u cilju omogućavanja efikasnijeg i bržeg korišćenja Web stranice;
Kolačiće treće strane – podrazumevaju upotrebu analitičkih alatka kojima se prikupljaju statistički podaci u zbirnom obliku koji doprinose sagledavanju uspešnosti rada i prezentacije putem Web stranice i unapređenju usluga koje Kompanija pruža putem Web stranice, kao i unapređenju poslovanja Kompanije.

III PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Obrada Vaših podataka o ličnosti neophodna je radi ostvarenja svrha opisanih u delu II ovog obaveštenja. Vaše podatke o ličnosti obrađivaćemo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti. Dostavljanjem Vaših podataka o ličnosti putem komunikacionih kanala uspostavljenih na Web stranici, smatra se da ste se saglasili sa obradom podataka o ličnosti pod uslovima i na način opisan u ovom Obaveštenju. Prilikom pristupa Web stranici, učinjeno Vam je dostupnim kratko obaveštenje o kolačićima sa linkom ka ovom Obaveštenju. Korišćenje Web stranice podrazumeva da ste se saglasili sa upotrebom Kolačića, osim ukoliko niste isključili kolačiće. Ukoliko ne date saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti, odnosno, ukoliko ne dostavite podatke o ličnosti, nećemo moći da postupimo po Vašem zahtevu. Ukoliko iskoristite opciju onemogućavanja rada kolačića, isti neće biti korišćeni, međutim, ukazujemo da isključivanje kolačića može usporiti, odnosno onemogućiti rad pojedinih funkcija Web stranica. Isključivanje Kolačića vrši se posredstvom menija veb pregledača koji koristite i putem kog po pravilu možete izabrati da isključite prihvatanje kolačića i/ili izbrišete sve kolačiće koji se nalaze na Vašem uređaju. Imate pravo da u svakom trenutku opozovete svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Nakon opoziva saglasnosti, obrada Vaših podataka o ličnosti je nedozvoljena i isti će biti obrisani. Opoziv saglasnosti međutim ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti pre opoziva. U slučaju opoziva saglasnosti, dalja obrada i postupanje po Vašem zahtevu biće obustavljena, a upotreba Kolačića onemogućena.

IV KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI:

Na osnovu Vaše saglasnosti date u skladu sa ovim obaveštenjem obrađivaćemo sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon i druge podatke koje u vidu poruke dostavite Kompaniji, IP adresu, prethodne posete Web stranici, vreme pristupa Web stranici i vreme prestanka korišćenja Web stranice, radnje preduzete na Web stranici, lokaciju, podatke o uređaju i softveru sa kog je izvršen pristup Web stranici.

V RADNJE OBRADE:

U odnosu na gore navedene podatke o ličnosti i u gore navedene svrhe možemo preduzimati sledeće radnje obrade: prikupljanje putem snimanja fotografije ili video zapisa, beleženje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje putem prenosa ili objavljivanja ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje ili na drugi način činjenje nedostupnim.

VI KORISNICI, ODNOSNO PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI:

Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu biti učinjeni dostupnim:
Zaposlenima i drugim angažovanim licima unutar Kompanije,
Nadležnim državnim organima i drugim ovlašćenim licima, u meri u kojoj je to neophodno za izvršenje pravnih obaveza Kompanije, odnosno za pripremu zaključenja i izvršenje zaključenog ugovora sa Vama,
Provajderima kolačića treće strane.

VII PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI:

Obaveštavamo Vas da se podaci o ličnosti prikupljeni povodom podnošenja zahteva Kompaniji ne prenose van granica Republike Srbije.
Obaveštavamo Vas da Vaši podaci o ličnosti prikupljeni putem kolačića treće strane mogu biti čuvani na serverima izvan granica Republike Srbije.
Ukoliko se pojavi potreba za prenos podataka o ličnosti u države koje nisu članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti Republike Srbije, Rukovalac podataka i treće strane preduzeće mere zaštite podataka o ličnosti i postupiće u skladu sa procedurom ustanovljenom relevantnim propisima za zaštitu podataka o ličnosti.

VIII ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Podaci o ličnosti prikupljeni u skladu sa ovim obaveštenjem čuvaće se i obrađivati za period potreban za obradu i postupanje po Vašim zahtevima. Podaci prikupljeni putem kolačića sesije obrađuju najduže u periodu od 24 meseca. Podaci prikupljeni putem kolačića treće strane obrađivaće se u rokovima definisanim politikom čuvanja podataka koju primenjuje treća strana.

IX PRAVA POVODOM OBRADE:

1. pravo na obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno pravo da zahtevate i dobijete dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti,
2. pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
3. pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
4. pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
5. pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
6. pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
7. pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje podrazumeva Vaše pravo da podatake koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu.
Ukazujemo da pojedina prava mogu biti ograničena u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti, posebno u meri u kojoj je ograničenje Vaših prava neophodno radi zaštite prava i sloboda drugih lica, odnosno kako bi se obezbedilo poštovanje zakonske obaveze Rukovaoca kojom se zahteva obrada podataka, kao i podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva. Pored gore navedenih prava, imate pravo na podnošenje žalbe, odnosno pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Za više informacija o politici Kompanije u oblasti zaštite podataka o ličnosti možete pogledati našu Politiku privatnosti.OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI


Privredno društvo NIKSEN INVESTMENT DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, sa sedištem u ulici Savski nasip 7, Beograd – Novi Beograd, matični broj 21216585, koje zastupa Danijela Simončić Selaković, direktor  (u daljem tekstu: „Kompanija“ ili „Rukovalac podataka“), u cilju poštovanja relevantnih propisa Republike Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti i Vaših prava kao lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju ovim putem Vam dostavlja informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka.

I RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti je NIKSEN INVESTMENT DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, sa sedištem u ulici Savski nasip 7, Beograd – Novi Beograd, matični broj 21216585
e-mail: uprava@shop-park.rs
broj telefona: +38163297237
adresa za poštu: Savski nasip 7, Beograd – Novi Beograd
Ukoliko Rukovalac podataka obradu bude vršio preko drugog fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu: „Obrađivač“), obrada od strane takvog lica biće uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom.

II PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka vlasnik je šoping centra u Gornjem Milanovcu koji je projektovan kao shop park sa 24 objekta u kojima su zastupljeni internacionalni i domaći brendovi. Imajući u vidu veliku površinu koju obuhvata shop park, te okolnost da je pristup shop park-u omogućen unapred neodređenom broju lica, Rukovalac podataka je uveo sistem video nadzora kojim su obuhvaćeni prostor parkinga, ulaza u shop park i objekte, kao i zajedničke prostorije u objektu (kao što su hodnici), a sve radi zaštite lica, te imovine i imovinskih interesa kako Rukovaoca podataka, tako i njegovih zakupaca i posledično zaštite poslovanja Rukovaoca podataka.
S obzirom na opisano, obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi se radi zaštite lica, imovine i imovinskih interesa Rukovaoca podataka i njegovih zakupaca i posledično zaštite poslovanja Rukovaoca podataka. Posledično, obrada Vaših podataka o ličnosti potrebna je radi ostvarenja legitimnih interesa Rukovaoca podataka, pri čemu je prilikom donošenja odluke o ovoj vrsti obrade podataka, Rukovalac podataka cenio sve okolnosti obrade podataka i prethodno utvrdio da nad gore opisanim legitimnim interesom Rukovaoca podataka nisu pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica čiji se podaci obrađuju koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.

III KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI:

S obzirom na opisani način i svrhu obrade podataka o ličnosti, Rukovalac podataka o ličnosti može obrađivati Vaše podatke o ličnosti koji su sadržani na video zapisima pribavljenim u okviru video nadzora.

IV RADNJE OBRADE:

U odnosu na gore navedene podatke o ličnosti i u gore navedene svrhe možemo preduzimati sledeće radnje obrade: prikupljanje putem snimanja fotografije ili video zapisa, beleženje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje putem prenosa ili objavljivanja ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje ili na drugi način činjenje nedostupnim.

V KORISNICI, ODNOSNO PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI:

Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu biti učinjeni dostupnim organima vlasti i nadležnim subjektima u sprovođenju inspekcijskog nadzora, kao i u vezi sa pokretanjem i vođenjem drugih zakonom propisanih postupaka.

VI PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI:

Obaveštavamo Vas da će gore navedeni podaci o ličnosti biti čuvani u internoj bazi podataka sa lokacijom servera u Srbiji. Za prenose podataka o ličnosti koji se vrše u države koje nisu članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno koje nisu članice Evropske Unije, Rukovalac podataka preduzeće mere zaštite podataka o ličnosti i postupiće u skladu sa procedurom ustanovljenom relevantnim propisima Republike Srbije za zaštitu podataka o ličnosti.

VII ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Prikupljene video zapise Rukovalac podataka čuva u periodu od 30 dana od prikupljanja nakon čega se isti brišu. Prethodno navedeno ne primenjuje se u slučaju kada je dalja obrada podataka sadržanih na konkretnom video zapisu neophodna radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

VIII PRAVA POVODOM OBRADE:

1. pravo na obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno pravo da zahtevate i dobijete dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti,
2. pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
3. pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
4. pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
5. pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
6. pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
7. pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje podrazumeva Vaše pravo da podatake koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu,
8. pravo na prigovor.
Ukazujemo da pojedina prava mogu biti ograničena u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti, posebno u meri u kojoj je ograničenje Vaših prava neophodno radi zaštite prava i sloboda drugih lica, odnosno kako bi se obezbedilo poštovanje zakonske obaveze Rukovaoca kojom se zahteva obrada podataka, kao i podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva.
Pored gore navedenih prava, imate pravo na podnošenje žalbe, odnosno pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Za više informacija o politici Kompanije u oblasti zaštite podataka o ličnosti možete pogledati našu Politiku privatnosti.